رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی دیجیتال

رادیوگرافی های داخل دهانی دیجیتال:

·         پری اپیکال 

·         بایت وینگ 

·         اکلوزال 

 

 

رادیوگرافی های خارج دهانی دیجیتال:

·         پانورامیک

·         بایت وینگ خارج دهانی

·         لترال سفالومتری

·         آدنویید

·         واترز

·         ساب منتوورتکس

·         لترال نازال

·         ریورس تاون

·         PA سفالومتری

·         PA مندیبل

·         مفصل گیجگاهی-فکی

·         تعیین سن استخوانی