سرجیکال گاید

سرجیکال گاید:

در این مرکز به صورت تخصصی با استفاده از اسکنر داخل دهانی و پرینتر سه بعدی برای درمان ایمپلنت سرجیکال گاید طراحی و آماده می شود.